अध्याक्षर "अ " पासून विरुद्धार्थी शब्द

अध्याक्षर "अ " पासून विरुद्धार्थी शब्द


अथ x इति       
अजर x जराग्रस्त       
अमर x मृत्य         
अधिक x उणे       
अलीकडे x पलीकडे    
अवघड x सोपे
अंत x प्रारंभ
अचल x चल
अचूक x चुकीचे
अडाणी x शहाणा
अटक x सुटका
अतिवृष्टी x अनावृष्टी
अती x अल्प
अर्थ x अनर्थ 
अनुकूल x प्रतिकूल
अभिमान x दुरभिमान
अरुंद x रुंद
अशक्य x शक्य 
अंधकार x प्रकाश
अस्त x प्रारंभ
अडचण x सोय
अपेक्षित x अनपेक्षित
अशक्त x सशक्त
अर्धवट x पूर्ण
अमूल्य x कवडीमोल
असतो x नसतो
अपेक्षाभंग x अपेक्षापूर्ती
अंथरूण x पांघरूण
अग्रज x अनुज
अनाथ x सनाथ
अतिवृष्ट x अनावृष्टी
अधोगती x प्रगती, उन्नती
अबोल x वाचाळ
अब्रू x बेअब्रू
अल्लड x पोक्त
अवखळ x गंभीर
अवजड x हलके

अध्याक्षर " क्ष " नुसार समानार्थी शब्द

अध्याक्षर " क्ष " नुसार समानार्थी शब्द
क्षमा = माफी

अध्याक्षर " ह " नुसार समानार्थी शब्द

अध्याक्षर " ह " नुसार समानार्थी शब्द

 
 
हद्द = सीमा, शीव
हल्ला = चढाई
हळू चालणे = मंदगती
हकिकत = गोष्ट, कहाणी, कथा
हात = हस्त, कर, बाहू
हाक = साद
हित = कल्याण
हिंमत = धैर्य
हुकूमत = अधिकार
हुरूप = उत्साह
हुबेहूब = तंतोतंत
हेका = हट्ट, आग्रह

अध्याक्षर " स " नुसार समानार्थी शब्द

अध्याक्षर " स " नुसार समानार्थी शब्द

 
सकाळ = प्रभात, उष:काल
सचोटी = खरेपणा
सफाई = स्वच्छता
सवलत = सूट
सजा = शिक्षा
सन्मान = आदर
संकट = आपत्ती
संधी = मोका
संत = सज्जन, साधू 
संपत्ती = धन, दौलत, संपदा
सायंकाळ = संध्याकाळ
सावली = छाया  
साथी = सोबती, मित्र, दोस्त, सखा
स्तुती = प्रशंसा
स्पर्धा = चुरस, शर्यत, होड, पैज
स्थान = ठिकाण, वास, ठाव 
स्त्री = बाई, महिला, ललना
संध्याकाळ = सायंकाळ, सांज
स्फूर्ती = प्रेरणा
स्वच्छता = झाडलोट
सुवास = सुगंध, परिमल, दरवळ
सुंदर = सुरेख, रमणीय, मनोहर, छान
सागर = समुद्र, सिंधू, रत्नाकर, जलधी
सावली = छाया 
सामर्थ्य = शक्ती, बळ
साहित्य = लिखाण
सेवा = शुश्रूषा   
सिनेमा = चित्रपट, बोलपट
सिंह = केसरी, मृगराज, वनराज
सुविधा = सोय
सुगंध = सुवास, परिमळ, दरवळ
सूत = धागा, दोरा
सूर = स्वर 
सूर्य = रवी, भास्कर, दिनकर, सविता
सोने = सुवर्ण, कांचन, हेम
सोहळा = समारंभ

अध्याक्षर " श " नुसार समानार्थी शब्द

अध्याक्षर " श " नुसार समानार्थी शब्दशरीर = देह, तनू, काया, कुडी, अंग
शक्ती = सामर्थ्य, जोर, बळ
शर्यत = स्पर्धा, होड, चुरस
शहर = नगर
शंकर = चंद्रचूड 
श्वापद = जनावर
शास्त्रज्ञ = वैज्ञानिक
शाळा = विद्यालय
शाळुंका = शिविलिंग
शेत =
शिवार, वावर, क्षेत्र
शिवार = शेत, वावर
शीण = थकवा
शील = चारित्र्य
शीतल = थंड, गार
शिक्षा = दंड, शासन 
श्रम = कष्ट, मेहनत 

अध्याक्षर " व " नुसार समानार्थी शब्द

 अध्याक्षर " व " नुसार समानार्थी शब्द
 
वस्त्र = कपडा
वारा = वात, पवन, अनिल, मारुत, समीर, वायू
वाट = मार्ग, रस्ता
वाद्य = वाजप
वातावरण = रागरंग
वेग = गती
वेळ = समय, प्रहर
वेळू = बांबू
वेश = सोशाख
वेदना = यातना 
विश्रांती = विसावा, आराम
वितरण = वाटप, वाटणी
विद्या = ज्ञान
विनंती = विनवणी
विरोध = प्रतिकार, विसंगती
विसावा = विश्रांती, आराम 
विश्व = जग, दुनिया 
वीज = विद्युर, सौदामिनी
वृत्ती = स्वभाव
वृद्ध = म्हातारा
वैराण = ओसाड, भकास, उजाड
वैरी = शत्रू, दुष्मन
वैषम्य = विषाद
व्यवसाय = धंदा
व्याख्यान = भाषण 

अध्याक्षर " ल " नुसार समानार्थी शब्द

अध्याक्षर " ल " नुसार समानार्थी शब्दलग्न = विवाह, परिणय 
लाट = लहर
लाज = शरम,
लोभ = हाव

अध्याक्षर " र " नुसार समानार्थी शब्द

अध्याक्षर " र " नुसार समानार्थी शब्दरक्त = रुधिर
रणांगण = रणभूमी, समरांगण
र्हास = हानी   
राग = क्रोध, संताप, चीड
राजा = नरेश, नृप
राष्ट्र = देश
रांग = ओळ
रात्र = निशा, रजनी, यामिनी
रान = वन, जंगल, अरण्य, कानन
रूप = सौंदर्य
रुबाब = ऐट, तोरा 
रेखीव = सुंदर, सुबक

अध्याक्षर " य " नुसार समानार्थी शब्द

अध्याक्षर " य " नुसार समानार्थी शब्द


यश = सफलता
युक्ती = विचार, शक्कल
युद्ध = लढाई, संग्राम, लढा, समर
योद्धा = लढवय्या 

अध्याक्षर " म " नुसार समानार्थी शब्द

अध्याक्षर " म " नुसार समानार्थी शब्द


मदत = साहाय्य
ममता = माया, जिव्हाळा, वात्सल्य
मन = चित्त, अंतःकरण
मजूर = कामगार
महिना = मास
महिला = स्त्री, बाई, ललना
मजूर = कामगार
मस्तक = डोके, शीर, माथा 
मानवता = माणुसकी
मान = गळा 
मंगल = पवित्र
मंदिर = देऊळ, देवालय 
मार्ग = रस्ता, वाट
म्होरक्या = पुढारी, नेता 
मित्र = दोस्त, सोबती, सखा, सवंगडी
मिष्टान्न = गोडधोड
मुलगा = पुत्र, सुत, तनय
मुलगी = कन्या, तनया 
मुद्रा = चेहरा, मुख, तोंड, वदन
मुख = तोंड, चेहरा
मुलुख = प्रदेश, प्रांत, परगणा
मेहनत = कष्ट, श्रम, परिश्रम
मैत्री = दोस्ती
मौज = मजा, गंमत

अध्याक्षर " भ " नुसार समानार्थी शब्द

अध्याक्षर " भ " नुसार समानार्थी शब्द


भरवसा = विश्वास
भरारी = झेप, उड्डाण
भव्य = टोलेजंग
भाट = स्तुतिपाठक
भारती = भाषा, वैखरी
भांडण = तंटा 
भाळ = कपाळ
भाऊ = बंधू, सहोदर
भेसळ = मिलावट
भेदभाव = फरक
भोजन = जेवण   

अध्याक्षर " ब " नुसार समानार्थी शब्द

अध्याक्षर " ब " नुसार समानार्थी शब्द


बदल = फेरफार, कलाटणी
बर्फ = हिम 
बहीण = भगिनी
बक्षीस = पारितोषिक, पुरस्कार
बाग = बगीचा, उद्यान, वाटिका
बासरी = पावा
बेत = योजना
बाळ = बालक
बाप = पिता, वडील, जनक
बादशाहा = सम्राट
बुद्धी = मती
ब्रीद = बाणा   

अध्याक्षर " फ " नुसार समानार्थी शब्द

अध्याक्षर " फ " नुसार समानार्थी शब्द


फलक = फळा  
फांदी शाखा
फूल = पुष्प, सुमन, कुसुम

अध्याक्षर " प " नुसार समानार्थी शब्द

परिश्रम = कष्ट, मेहनत  
पती = नवरा, वर 

अध्याक्षर " प " नुसार समानार्थी शब्द


पत्र = टपाल
पहाट = उषा 
परीक्षा = कसोटी
पर्वा = चिंता, काळजी
पर्वत = डोंगर, गिरी, अचल
पक्षी = पाखरू, खग, विहंग
प्रकाश = उजेड
प्रवास = सफर, फेरफटका, पर्यटन
प्रवासी = वाटसरू
प्रजा = लोक
प्रत - नक्कल
प्रदेश = प्रांत
प्रवास = यात्रा   
प्राण = जीव
पान = पत्र, पत्ता
प्रासाद = वाडा
पाखरू = पक्षी
पाऊल = पाय, चरण
पाऊलवाट = पायवाट
प्रार्थना = स्तवन
प्रामाणिकपणा = इमानदारी
प्रारंभ = सुरुवात, आरंभ 
प्रेम = प्रीती, माया, जिव्हाळा
प्रोत्साहन = उत्तेजन
पाऊस = वर्षा, पर्जन्य
पाणी = जल, नीर, तोय, उदक
पिशवी = थैली
पुस्तक = ग्रंथ
पुतळा = प्रतिमा, बाहुले
पुरातन = प्राचीन
पृथ्वी = धरणी, जमीन, वसुंधरा, वसुधा  

अध्याक्षर " न " नुसार समानार्थी शब्द

अध्याक्षर " न " नुसार समानार्थी शब्दनदी = सरिता 
नजर = दृष्टी
नक्कल = प्रतिकृती
नमस्कार = वंदन, नमन 
नातेवाईक = नातलग
नाच = नृत्य
निश्चय = निर्धार
निर्धार = निश्चय
निर्मळ = स्वच्छ
नियम = पद्धत
निष्ठा = श्रद्धा
नृत्य = नाच
नोकर = सेवक

अध्याक्षर " ध " नुसार समानार्थी शब्द

अध्याक्षर " ध " नुसार समानार्थी शब्द


धरती = भूमी, धरणी
ध्वनी = आवाज, रव 

अध्याक्षर " द " नुसार समानार्थी शब्द

अध्याक्षर " द " नुसार समानार्थी शब्द


दगड = पाषाण, खडक
दरवाजा = दार, कवाड
दाम = पैसा 
दृश्य = देखावा 
दृढता = मजबुती
दिवस = दिन, वार, वासर
दिवा = दीप, दीपक
दूध = दुग्ध, पय
द्वेष = मत्सर, हेवा
देव = ईश्वर, विधाता
देश = राष्ट्र
देखावा = दृश्य
दार = दरवाजा
दारिद्र्य = गरिबी
दौलत = संपत्ती, धन 

अध्याक्षर " थ " नुसार समानार्थी शब्द


अध्याक्षर " थ  " नुसार समानार्थी शब्द


थट्टा = मस्करी, चेष्टा
थवा = समूह
थोबाड = गालपट   

अध्याक्षर " त " नुसार समानार्थी शब्द

अध्याक्षर " त " नुसार समानार्थी शब्द


तक्रार = गाऱ्हाणे
तळे = तलाव, सरोवर, तडाग
त्वचा = कातडी
तारण = रक्षण
ताल = ठेका
तुरंग = कैदखाना, बंदिवास
तुलना = साम्य 

अध्याक्षर " ढ " नुसार समानार्थी शब्द


अध्याक्षर " ढ " नुसार समानार्थी शब्द


ढग = मेघ, जलद, पयोधर, अभ्र 

अध्याक्षर " ड " नुसार समानार्थी शब्द

अध्याक्षर " ड " नुसार समानार्थी शब्दडोके = मस्तक, शीर्ष, शीर 
डोळा = नेत्र, नयन, लोचन
डोंगर = पर्वत, गिरी 

अध्याक्षर " ठ " नुसार समानार्थी शब्द

अध्याक्षर " ठ " नुसार समानार्थी शब्द


ठग = चोर
ठिकाण = स्थान 

अध्याक्षर " झ " नुसार समानार्थी शब्द

अध्याक्षर " झ " नुसार समानार्थी शब्द


झाड = वृक्ष, तरू
झोपडी = कुटीर, खोप
झोप = निद्रा 
झोका = झुला
झेंडा = ध्वज, निशाण

अध्याक्षर " ज " नुसार समानार्थी शब्द

अध्याक्षर " ज " नुसार समानार्थी शब्द


जग = दुनिया, विश्व
जत्रा = मेळा
जन = लोक, जनता 
जमीन = भूमी, धरती, भुई
जंगल = रान
जीव = प्राण
जीवन = आयुष्य, हयात
जुलूम = अत्याचार, छळ, बळजोरी, अन्याय  

अध्याक्षर " छ " नुसार समानार्थी शब्द

अध्याक्षर " छ " नुसार समानार्थी शब्दछंद = नाद, आवड
छान = सुरेख, सुंदर 
छिद्र = भोक 

अध्याक्षर " च " नुसार समानार्थी शब्द

अध्याक्षर " च " नुसार समानार्थी शब्दचव = रुची, गोडी
चरण = पाय, पाऊल
चरितार्थ = उदरनिर्वाह 
चक्र = चाक 
चऱ्हाट = दोरखंड
चाक = चक्र
चंद्र = शशी, रजनीनाथ, इंदू
चिंता = काळजी
चिडीचूप = शांत
चिमुरडी = लहान
चूक = दोष 
चेहरा = मुख
चौकशी = विचारपूस 

अध्याक्षर " घ " नुसार समानार्थी शब्द

अध्याक्षर " घ " नुसार समानार्थी शब्द


घर = सदन, गृह, निकेतन, आलय
घरटे = खोपा
घागर = घडा, मडके 
घोडा = अश्व, हय, वारू 

अध्याक्षर " ग " नुसार समानार्थी शब्द

अध्याक्षर " ग " नुसार समानार्थी शब्द


गरज = आवश्यकता
गवत = तृण
गर्व = अहंकार
गाय = धेनू, गोमाता
गाणे = गीत, गान
गंमत = मौज, मजा
गंध = वास, दरवळ
ग्रंथ = पुस्तक 
गाव = ग्राम, खेडे
गुन्हा = अपराध
गुलामी = दास्य
गोड = मधुर 
गोणी = पोते
गोष्ट = कहाणी, कथा
गौरव = सन्मान 
ग्राहक = गिऱ्हाईक 

अध्याक्षर " ख " नुसार समानार्थी शब्द

अध्याक्षर " ख " नुसार समानार्थी शब्द


खण = कप्पा 
खडक = मोठा दगड, पाषाण
खटाटोप = प्रयत्न
खग = पक्षी
खड्ग = तलवार

खरेपणा = न्यायनीती
ख्याती = कीर्ती, प्रसिद्धी, लौकिक
खात्री = विश्वास
खाली जाणे = अधोगती 
खिडकी = गवाक्ष
खेडे = गाव, ग्राम 
खोड्या = चेष्टा, मस्करी 

अध्याक्षर " क " नुसार समानार्थी शब्द

अध्याक्षर " क " नुसार समानार्थी शब्द


कथा = गोष्ट, कहाणी, हकिकत
कठीण = अवघड
कविता = काव्य, पद्य
करमणूक = मनोरंजन
कठोर = निर्दय
कनक = सोने
कटी = कंबर
कमळ = पंकज
कपाळ = ललाट
कष्ट = श्रम, मेहनत
कंजूष = कृपण 
काम = कार्य, काज
काठ = किनारा, तीर, तट
काळ = समय, वेळ, अवधी
कान = श्रवण
कावळा = काक
काष्ठ = लाकूड
किल्ला = गड, दुर्ग
किमया = जादू
कार्य = काम
कारागृह = कैदखाना, तुरुंग
कीर्ती = प्रसिद्धी, लौकिक, ख्याती
कुतूहल = उत्सुकता
कुटुंब = परिवार
कुशल = हुशार, तरबेज  
कुत्रा = श्वान 
कुटी = झोपडी
कुचंबणा = घुसमट
कृपण = कंजूष
कृश = हडकुळा
कोवळीक = कोमलता
कोठार = भांडार
कोळिष्टक = जळमट

अध्याक्षर " अं " नुसार समानार्थी शब्द


अध्याक्षर " अं " नुसार समानार्थी शब्दअंत = शेवट 
अंग = शरीर
अंघोळ = स्नान 
अंधार = काळोख, तिमिर
अंगण = आवार
अंगार = निखारा
अंतरिक्ष = अवकाश 

अध्याक्षर " औ " नुसार समानार्थी शब्द

अध्याक्षर " औ " नुसार समानार्थी शब्दऔक्षण = ओवाळणे 

अध्याक्षर " ओ " नुसार समानार्थी शब्द

अध्याक्षर " ओ " नुसार समानार्थी शब्द


ओझे = वजन, भार
ओढा = झरा, नाला
ओळख = परिचय

अध्याक्षर " ऐ " नुसार समानार्थी शब्द

अध्याक्षर " ऐ " नुसार समानार्थी शब्दऐश्वर्य = वैभव
ऐट = रुबाब, डौल 

अध्याक्षर " ए " नुसार समानार्थी शब्द

अध्याक्षर " ए " नुसार समानार्थी शब्दएकजूट = एकी, ऐक्य

अध्याक्षर " ॠ " नुसार समानार्थी शब्द

अध्याक्षर " ॠ " नुसार समानार्थी शब्द


ॠण = कर्ज
ॠतू = मोसम


अध्याक्षर "ऊ" नुसार समानार्थी शब्द

अध्याक्षर "ऊ" नुसार समानार्थी शब्द


ऊर्जा = शक्ती

अध्याक्षर "उ " नुसार समानार्थी शब्द

अध्याक्षर "उ " नुसार समानार्थी शब्द 


उत्सव = समारंभ, सण, सोहळा
उक्ती = वचन
उशीर = विलंब
उणीव = कमतरता
उपवन = बगीचा
उदर = पोट
उदास = खिन्न
उत्कर्ष = भरभराट
उपद्रव = त्रास
उपेक्षा = हेळसांड

आध्याक्षर "ई " नुसार समानार्थी शब्द

आध्याक्षर "ई " नुसार समानार्थी शब्द 


ईर्षा = चुरस  

आध्याक्षर "इ " पासून समानार्थी शब्द

आध्याक्षर "इ " पासून समानार्थी शब्द 

इलाज = उपाय
इशारा = सूचना
इंद्र = सुरेंद्र
इहलोक = मृत्युलोक

अध्याक्षर "आ" पासून समानार्थी शब्द

अध्याक्षर "आ" पासून समानार्थी शब्द 


आई = माता, माय, जननी, माउली
आकाश = आभाळ, गगन, नभ, अंबर
आठवण = स्मरण, स्मृती, सय
आठवडा = सप्ताह
आनंद = हर्ष
आजारी = पीडित, रोगी
आयुष्य = जीवन, हयात
आतुरता = उत्सुकता
आरोपी = गुन्हेगार, अपराधी
आश्चर्य = नवल, अचंबा
आसन = बैठक
आदर = मान
आवाज = ध्वनी, रव
आज्ञा = आदेश, हुकूम
आपुलकी = जवळीकता
आपत्ती = संकट
आरसा = दर्पण
आरंभ = सुरवात
आशा = इच्छा
आस = मनीषा
आसक्ती = लोभ
आशीर्वाद = शुभचिंतन 

अध्याक्षर अ पासून समानार्थी शब्द


अध्याक्षर अ पासून समानार्थी शब्द अनाथ = पोरका
अनर्थ = संकट
अपघात = दुर्घटना 
अपेक्षाभंग = हिरमोड
अभिवादन = नमस्कार, वंदन, प्रणाम 
अभिनंदन = गौरव
अभिमान = गर्व 
अभिनेता = नट
अरण्य = वन, जंगल, कानन  
अवघड = कठीण
अवचित = एकदम
अवर्षण = दुष्काळ
अविरत = सतत, अखंड
अडचण = समस्या
अभ्यास = सराव  
अन्न = आहार, खाद्य 
अग्नी = आग
अचल = शांत, स्थिर
अचंबा = आश्चर्य, नवल
अतिथी = पाहुणा  
अत्याचार = अन्याय
अपराध = गुन्हा, दोष
अपमान = मानभंग
अपाय = इजा 
अश्रू = आसू 
अंबर = वस्त्र
अमृत = पीयूष
अहंकार = गर्व
अंक = आकडा