सराव टेस्ट - 6


 • सराव टेस्ट -61) थंड फराळ करणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगा?


 1. थंड अन्न खाणे 
 2. सावकाश जेवणे 
 3. उपाशी राहणे
 4. भरपूर जेवणे
2) खालील शब्दांपैकी उपसर्ग लागून तयार झालेला शब्द ओळखा?
 1. गर्जन 
 2. सर्जन 
 3. अर्जन 
 4. विसर्जन

3) ' राजा' या शब्दास पर्यायी नसलेला शब्द ओळखा.
 1. भूपती 
 2. भूप 
 3. भूपाळ 
 4.  भूर्ज

4)' सामिसे चांगले झाले आहेत' या वाक्याचे उदगारार्थी रूप कसे
होईल?
 1. समोसा ? चांगला झालाय 
 2. वा! मस्त झालेत समोसे
 3. चांगले लागतात समोसे 
 4. सामोसा,नाही बुवा चांगला झाला.

5) ' पहाटेच्या वेळी चाफा गंधित व मादक भासतो' या वाक्यातील उद्देश ओळखा
 1. पहाटेच्या वेळ 
 2. गंधित 
 3. मादक 
 4. चाफा

6)' चित्रा आधी जेवली कारण तिला भूक लागली होती. हे वाक्य
कोणत्या प्रकारचे आहे?
 1. केवळ वाक्य 
 2. मिश्र वाक्य
 3. संयुक्त वाक्य
 4. नवीन कर्मणी

7) खालील पैकी कोणती म्हण अचूक आहे.
 1. कुठे हि जा एक पळसाला फुले तीन 
 2. कुठे हि जा पिंपळाला पारंब्या तीन
 3. कुठे हि जा पळसाला पाने तीनच 
 4. कुठे हि जा पळसाला पाने पाच

8). ' मधु पुस्तक वाचतो' प्रयोग ओळखा.
 1. कर्तरी 
 2. भावे 
 3. कर्मणी 
 4. संकीर्ण

9)अधोरेखित शब्दाचा प्रकार ओळखा. "वाहने सावकाश चालवा."
 1. विशेषण 
 2. उभयान्वयी अव्यय 
 3. सामान्य नाम 
 4. क्रिया विशेषण

10). 'दगडबिगड ' हा कोणत्या प्रकारचा साधित शब्द आहे?
 1. अभ्यस्त्र 
 2. सामासिक 
 3. प्रत्यय साधित 
 4. यापैकी नाहीTags:
  • marathi vyaakran marathi vyakran marathi grammar marathi grammar in marathi font in marathi language marathi vyakran blog mpsckatta mpsccurrent mpscguidance mpsc exam marathi gk marathi mpsc
  • naam sarvnaam visheshab kriyapad alankar samas vrutte sandhi vakya prachar mhani saman arthi shabd virudh arthi shabd vakyache prakar prayog kartari karmani practice test sarav test