अध्याक्षर "ऊ" नुसार समानार्थी शब्द

अध्याक्षर "ऊ" नुसार समानार्थी शब्द


ऊर्जा = शक्ती