अध्याक्षर " ए " नुसार समानार्थी शब्द

अध्याक्षर " ए " नुसार समानार्थी शब्दएकजूट = एकी, ऐक्य