अध्याक्षर " य " नुसार समानार्थी शब्द

अध्याक्षर " य " नुसार समानार्थी शब्द


यश = सफलता
युक्ती = विचार, शक्कल
युद्ध = लढाई, संग्राम, लढा, समर
योद्धा = लढवय्या