अध्याक्षर " न " नुसार समानार्थी शब्द

अध्याक्षर " न " नुसार समानार्थी शब्दनदी = सरिता 
नजर = दृष्टी
नक्कल = प्रतिकृती
नमस्कार = वंदन, नमन 
नातेवाईक = नातलग
नाच = नृत्य
निश्चय = निर्धार
निर्धार = निश्चय
निर्मळ = स्वच्छ
नियम = पद्धत
निष्ठा = श्रद्धा
नृत्य = नाच
नोकर = सेवक