अध्याक्षर " ओ " नुसार समानार्थी शब्द

अध्याक्षर " ओ " नुसार समानार्थी शब्द


ओझे = वजन, भार
ओढा = झरा, नाला
ओळख = परिचय