अध्याक्षर " फ " नुसार समानार्थी शब्द

अध्याक्षर " फ " नुसार समानार्थी शब्द


फलक = फळा  
फांदी शाखा
फूल = पुष्प, सुमन, कुसुम