समास samas


१.तत्पुष समास : गायरान,कुभकर,अज्ञान,नापसंत ,अनादर,अग्रेसर, मावसभाऊ ,साखरभात .
२.द्वंद समास :
 1. इतरेतर द्वंद समास : आणि,व कृष्णार्जुन =कृष्णा आणि अर्जुन ,खरेखोटे =खरे व खोटे.
 2. वैकल्पिक द्वंद समास : अथवा,किंवा,वा. जयापजय =जय अथवा पराजय. यशपयश =यशा अथवा अपयश
 3. समाहार द्वंद समास : वगैरे . मीठभाकर =चटणी ,कांदा,वगैरे. देवधर्म =पुजा ,आज्ञा,वगैरे.
३.दिवगु समास :
 1. नऊग्रह : नऊग्रहाचा समूह.
 2. पंचपाळे : पाच पाल्याचा समूह.
 3. नवरात्र : नऊ रात्रीचा समूह.
 4. पंचवटी : पाच नद्याच समूह .
४.बहुब्रूही समाज :
 1. पितांबर : पिवळे वस्त्र धारण केले आहे असा तो महादेव .
 2. नीलकंठ : नीळा आहे कंठ असतो .
 3. गजानन : गजाचे आनंद असतो.
 4. भालचंद्र : ज्याच्या शरीरावर भाला असतो.
५) अव्यायी भाव समास :
 1. दररोज : प्रत्येक दिवसी .
 2. दरवर्षी : प्रत्येक वर्षी .