अध्याक्षर " त " नुसार समानार्थी शब्द

अध्याक्षर " त " नुसार समानार्थी शब्द


तक्रार = गाऱ्हाणे
तळे = तलाव, सरोवर, तडाग
त्वचा = कातडी
तारण = रक्षण
ताल = ठेका
तुरंग = कैदखाना, बंदिवास
तुलना = साम्य