अध्याक्षर " ढ " नुसार समानार्थी शब्द


अध्याक्षर " ढ " नुसार समानार्थी शब्द


ढग = मेघ, जलद, पयोधर, अभ्र