अध्याक्षर " झ " नुसार समानार्थी शब्द

अध्याक्षर " झ " नुसार समानार्थी शब्द


झाड = वृक्ष, तरू
झोपडी = कुटीर, खोप
झोप = निद्रा 
झोका = झुला
झेंडा = ध्वज, निशाण