अध्याक्षर " ज " नुसार समानार्थी शब्द

अध्याक्षर " ज " नुसार समानार्थी शब्द


जग = दुनिया, विश्व
जत्रा = मेळा
जन = लोक, जनता 
जमीन = भूमी, धरती, भुई
जंगल = रान
जीव = प्राण
जीवन = आयुष्य, हयात
जुलूम = अत्याचार, छळ, बळजोरी, अन्याय