अध्याक्षर " छ " नुसार समानार्थी शब्द

अध्याक्षर " छ " नुसार समानार्थी शब्दछंद = नाद, आवड
छान = सुरेख, सुंदर 
छिद्र = भोक