सराव टेस्ट - 71) दोन स्वर एकत्र येउन तयार होणार्या स्वराला काय म्हणतात ?
 1.  र्हस्व स्वर दीर्घ स्वर
 2.  संयुक्त स्वर
 3.  वर्ण
 • उत्त्तर :- 3) संयुक्त स्वर

2) ' म ' ह्या वर्नाचे स्थान कोणते ?
 1.   कंठ्य
 2.   तालव्य
 3.   ओष्ठ्य
 4.   मूर्धा
 • उत्तर :- 3) ओष्ठ्य

3) 'ळ' हा वर्ण.....
 1.  कानडी भाषेतून आलेला आहे
 2.  अरबी भाषेतून आलेला आहे
 3.  संस्कृत भाषेतून आलेला आहे.
 4.  मराठीतील स्वतंत्र वर्ण आहे
 • उत्तर :- 4) मराठीतील स्वतंत्र वर्ण आहे

4) संयुक्त स्वर हे _ _ _ असतात.
 1. कमी लांबीच्या उच्चाराचे असतात.
 2. र्हस्व उच्चाराचे असतात
 3. दीर्घ उच्चाराचे असतात
 4. यापैकी नाही
 • उत्तर :- 3) दीर्घ उच्चाराचे असतात
5) 'जगन्नाथ' ह्या शब्दाचा विग्रह कसा होइल
 1.   जगन+नाथ
 2.   जग+नाथ
 3.   जग+न्नाथ
 4.   जगत+नाथ
 • उत्तर :- 4) जगत+नाथ
6) संधीचा योग्य पर्याय निवडा. ( मन:+राज्य)
 1. मनोराज्य
 2. मन:राज्य
 3. मनराज्य
 4. मनाचेराज्य
 • उत्तर:- 1) मनोराज्य
7) त्याचे "वागणे " मोठे प्रेमळ आहे.
अवतरण चिन्हातिल शब्दाची जात ओळखा.
 1.   विशेष नाम
 2.   सामान्य नाम
 3.   भाववाचक नाम
 4.   धातूसाधित नाम
 • उत्तर:- 4) धातूसाधित नाम
8) तुमचा मुलगा "कुंभकर्ण " दिसतोय.
अवतरण चिन्हातिल शब्दाचा प्रकार ओळखा.
 1.   विशेष नाम
 2.   भाववाचक नाम
 3.   सामान्यनाम
 4.   समूहवाचक नाम
 • उत्तर:- 3) सामान्यनाम
9)चुकीची जोड़ी ओळखा.
 1. भाषा-भाषा
 2. सभा-सभा
 3. फोटो-फोटो
 4. घोड़ा-घोड़े
 • उत्तर :- 4) घोड़ा-घोड़े
10) अनेकवचनी रूप दया. ( युवती )
 1.   युवत्या
 2.   युवती
 3.   व्युत्या
 4.   यापैकी नाही
 • उत्तर :- 2)युवती


Tags: 
 • marathi vyaakran marathi vyakran marathi grammar marathi grammar in marathi font in marathi language marathi vyakran blog mpsckatta mpsccurrent mpscguidance mpsc exam marathi gk marathi mpsc
 • naam sarvnaam visheshab kriyapad alankar samas vrutte sandhi vakya prachar mhani saman arthi shabd virudh arthi shabd vakyache prakar prayog kartari karmani practice test sarav test
Google+