सराव टेस्ट - 81)"देवाने" ह्या शब्दातील प्रत्यय कोणत्या विभाक्तिचा आहे ?
 1. प्रथमा
 2. द्वितीया
 3. तृतीया
 4. सप्तमी
 • उत्तर:- 3) तृतीया
2) अत्तर, पोशाख, पेशवा हे शब्द कोणत्या भाषेतील आहे ?
 1. अरबी
 2. फारसी
 3. पोर्तुगीज
 4. कानडी
 • उत्तर :- 2) फारसी
3) "जिवाची उलाघाल होणे" ह्या वाक्प्रचाराचा समानार्थी वाक्प्रचार कोणता ?
 1.   जिवापाड जपने
 2.   जिवाचे रान करणे
 3.   ब्रम्हांड आठवने
 4.   जीव मुठीत धरने
 • उत्तर:- 3) ब्रम्हांड आठवने
4) ' मी त्याला खुप समजावले परन्तु त्याने काही ऐकले नाही '
ह्या संयुक्त वाक्यातील विधेय ओळखा.
 1.   मी,त्याने
 2.   समजावले, ऐकले
 3.   मी, समजावले
 4.   त्याने, नाही
 • उत्तर:- 2) समजावले, ऐकले
5) "देवा मला चांगली बुध्दी दे " ह्या वाक्याचा प्रकार ओळखा.
 1. स्वार्थी
 2. विध्यर्थि
 3. आज्ञार्थी
 4. संकेतार्थी
 • उत्तर :- 3) आज्ञार्थी
6) पर्यायी उत्तरातील गटाबाहेरचा तध्दित शब्द कोणता ?
 1.   आनंदीत
 2.   नवीन
 3.   वजनी
 4.   मानसिक
 • उत्तर:- 3) वजनी
7) "सूर्य" या अर्थाने पुढील शब्द वापरत नाही
 1.   भास्कर
 2.   सुधाकर
 3.   सविता
 4.   रवी
 • उत्तर :- 2) सुधाकर
8) रामरावाना इतरांची " स्तुती करण्याची " सवय झालेली आहे.
अवतरण चिन्हातील शब्दासाठी योग्य वाक्प्रचार कोणता ?
 1.   उजेड पाडने
 2.   गुण उधळने
 3.   पांघरुन घालने
 4.   चहा करणे
 • उत्तर :- 4) चहां करने
9) ' कर्ता' ह्या शब्दातील सिध्दशब्द कोणता ?
 1. कार्य करणारा
 2. कर्तुत्व
 3. कर
 4. कर्ता
 • उत्तर :- 3) कर
10) "रमेशचन्द्र पुस्तक वाचतो" या वाक्याचे कर्मणी प्रयोगात रूपांतर करा
 1.   रमेशचन्द्र पुस्तक वाच
 2.   पुस्तक रमेशचन्द्र वाचतो
 3.   रमेशचंद्राने पुस्तक वाचले
 4.   रमेशचन्द्र पुस्तक वाचत आहे
 • उत्तर :- 3) रमेशचंद्राने पुस्तक वाचले


Tags:

 • marathi vyaakran marathi vyakran marathi grammar marathi grammar in marathi font in marathi language marathi vyakran blog mpsckatta mpsccurrent mpscguidance mpsc exam marathi gk marathi mpsc
 • naam sarvnaam visheshab kriyapad alankar samas vrutte sandhi vakya prachar mhani saman arthi shabd virudh arthi shabd vakyache prakar prayog kartari karmani practice test sarav test