सराव टेस्ट -3
 • सराव टेस्ट -3(Practice Test)


1) पुढीलपैकी कोणता शब्द देशी नाही?
 1. झाड
 2. धोंडा
 3. आम्र
 4. बोका
3. आम्र2) प्रयोग ओळखा-'तो बैल बांधतो ' हे या प्रयोगातील वाक्य
होय.
 1. कर्तरी प्रयोग
 2. भावे प्रयोग
 3. कर्मणी प्रयोग
 4. संकीर्ण प्रयोग
1. कर्तरी प्रयोग


3) खालीलपैकी कोणते व्यंजन हे कंपित व्यंजन आहे?
4. र


4) हे शब्दाला जोडून येतात म्हणून त्यांना ________असे म्हणतात.
 1. उभयान्वयी
 2. केवलप्रयोगी
 3. शब्दयोगी
 4. क्रियाविशेषण
3. शब्दयोगी


5) 'आज कार्यालय बंद आहे ' या वाक्याचा प्रकार ओळखा.
 1. केवल वाक्य
 2. संयुक्त वाक्य
 3. मिश्र वाक्य
 4. प्रश्नार्थक वाक्य
1. केवल वाक्य


6) पुढीलपैकी कोणत्या शब्दाचे सामान्यरूप होत नाही?
 1. साधू
 2. वाघ
 3. जीभ
 4. यापैकी कोणताच पर्याय नाही.
1. साधू


7) 'सुरेश गीत गात होता ' या वाक्यातील काळ ओळखा.
 1. अपूर्ण वर्तमानकाळ
 2. अपूर्ण भूतकाळ
 3. सामान्य भूतकाळ
 4. सामान्य वर्तमानकाळ
2. अपूर्ण भूतकाळ


8) कानडी शब्द ओळखा.
 1. पीठ
 2. किल्ली
 3. भाई
 4. यापैकी कोणताच पर्याय नाही.
2. किल्ली


9) वैकल्पिक द्वंद समासाचे उदाहरण ओळखा.
 1. मीठभाकर
 2. गजानन
 3. पापपुण्य
 4. यापैकी कोणताच पर्याय नाही.
3. पापपुण्य


10) 'मनोरथ ' या शब्दाचा संधी विग्रह ?
 1. मन+रथ
 2. मनो+रथ
 3. मन+ओरथ
 4. मनः+रथ
4. मनः+रथ


Tags: 
 • marathi vyaakran marathi vyakran marathi grammar marathi grammar in marathi font in marathi language marathi vyakran blog mpsckatta mpsccurrent mpscguidance mpsc exam marathi gk marathi mpsc
 • naam sarvnaam visheshab kriyapad alankar samas vrutte sandhi vakya prachar mhani saman arthi shabd virudh arthi shabd vakyache prakar prayog kartari karmani practice test sarav test