सराव टेस्ट - 4 • सराव टेस्ट - 4(Practice test)1) नामाच्या आधी येउन नामाबद्दल विशेष माहिती देणारया शब्दास ________म्हणतात.

 1. विशेषण
 2. गुण विशेषण
 3. संख्या विशेषण
 4. अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण

1. विशेषण2) मराठीच्या वर्णमालेतील 'य' आणि 'व' यांना .............म्हणतात.

 1. अर्धस्वर
 2. स्वर
 3. महाप्राण
 4. व्यंजन

1. अर्धस्वर

3) ' राम वनात जातो ' या वाक्यात एकूण मूलध्वनी किती आहेत?

 1. सात
 2. अकरा
 3. बारा
 4. चौदा

4. चौदा

4) ' मितव्ययी ' या श्ब्द्समुहाचा अर्थ काय?

 1. मोजकाच आहार घेणारा
 2. मोजकीच बाजू घेणारा
 3. मोजकाच खर्च करणारा
 4. मोजकेच बोलणारा

3. मोजकाच खर्च करणारा

5) 'ने, ए, शी ' हे प्रत्यय कोणत्या विभक्तीचे आहे.

 1. प्रथमा
 2. द्वितीया
 3. तृतीया
 4. चतुर्थी

3. तृतीया

6) खालीलपैकी कोणता शब्द भाववाचक नाम नाही?

 1. सुंदरपण
 2. सुंदरता
 3. सुंदर
 4. सुंदरत्व

3. सुंदर

7) एखाद्या शब्दाला प्रत्यय लागल्यावर त्याच्या मूळ रुपात बदल होतो तेव्हा त्याला _______म्हणतात.

 1. विभक्ती
 2. सामान्यरूप
 3. विशेषण
 4. क्रियाविशेषण

2. सामान्यरूप

8) 'झाडाखाली मुले बसलेली आहेत' या वाक्यातील शब्दयोगी अव्यय कोणते?

 1. झाडाखाली
 2. मुले
 3. बस
 4. खाली

4. खाली

9) 'शिक्षक मुलांना शिकवितात ' या वाक्यातील प्रयोग ओळखा.

 1. कर्मणी प्रयोग
 2. कर्तरी प्रयोग
 3. भावे प्रयोग
 4. संकरित प्रयोग

2. कर्तरी प्रयोग

10) ट,ठ,ड,ढ ,ण हे वर्ण .............आहेत.

 1. तालव्य
 2. अनुनासिक
 3. दन्त्य
 4. मूर्धन्य

4. मूर्धन्यTags: 
 • marathi vyaakran marathi vyakran marathi grammar marathi grammar in marathi font in marathi language marathi vyakran blog mpsckatta mpsccurrent mpscguidance mpsc exam marathi gk marathi mpsc
 • naam sarvnaam visheshab kriyapad alankar samas vrutte sandhi vakya prachar mhani saman arthi shabd virudh arthi shabd vakyache prakar prayog kartari karmani practice test sarav test